Centrum Transferu Technologii

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Centrum Transferu Technologii powstało w celu stworzenia mechanizmu ułatwiającego i wspierającego transfer wiedzy oraz innowacyjnych technologii. Jesteśmy jednostką ogólno-uczelnianą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, działalność rozpoczęliśmy w 2020 roku. Naszym priorytetowym zadaniem jest wsparcie procesów komercjalizacji, transferu wiedzy oraz technologii opracowanych na Naszej interdyscyplinarnej Uczelni.

Obecnie każdy z 6 wydziałów działających na PWSZ oferuje bogate spektrum badań, szkoleń i usług. Centrum pozwala na jeszcze lepsze wykorzystanie bogatego potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni. Chcemy pełnić funkcję mostu pomiędzy nauką a podmiotami zewnętrznymi jak przedsiębiorcy, stowarzyszenia i organizacje.

Do głównych zadań Centrum Transferu Technologii należą działalność informacyjną, szkoleniowa, doradcza, usługowa, organizacyjna i promocyjna  w zakresie transferu wiedzy, wyników badań naukowych i prac rozwojowych z Uczelni do gospodarki i instytucji otoczenia biznesu. Zajmujemy się również ochroną własności intelektualnej i przemysłowej, wspieraniem innowacyjności oraz przedsiębiorczości pracowników i studentów naszej Uczelni. Dodatkowym celem jaki pragniemy wesprzeć, jest rozwój społeczno-gospodarczy subregionu tarnowskiego. 

Centrum Transferu Technologii działa zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) z późn. zm. i Regulaminie CTT.

Zapraszamy do kontaktu i owocnej współpracy.