Informujemy o ciekawym projekcie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, typ projektu C Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem odbywa się od 30 kwietnia 2021 roku.

Więcej na stronie Funduszy Europejskich w Małopolsce.

Zobacz również profil linkedin.

 

Categories:

Skip to content