Już wkrótce 1 września rusza pierwszy konkurs w ramach programu strategicznego „Nowe technologie w zakresie energii”.

Projekt wspiera działanie jakim jest osiągnięcie przez Polskę neutralności klimatycznej. Celem jest wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne państwa i zwiększających konkurencyjność rodzimej gospodarki. W efekcie powinno się to przyczynić do zwiększenia się o 20-50% – w stosunku do poziomu z roku 2020 – udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł (OZE).

Cele szczegółowe programu, w które wpisuje się tematyka pierwszego konkursu, to: wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej (w tym prosumenckiej), rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej) oraz obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych.

Składany projekt ma wyróżniać duży potencjał innowacyjny oraz wysoki stopień zaawansowania technologicznego. Konkurs zawiera trzy obszary tematyczne:

  • Energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu, 
  • Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru,
  • Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne.

Nabór wniosków rozpocznie się 1 września br. i potrwa do 30 listopada br., do godz. 16.00, w systemie LSI. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja przemysłowo-naukowe, składające się maksymalnie z trzech podmiotów. W skład konsorcjum ma wejść co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa. Liderami konsorcjów mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie można przeznaczyć na wykonanie studium wykonalności, realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

Zapraszamy do współpracy więcej na stronie projektu.

Kategoria: