Informujemy o ciekawym projekcie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na […]
Cykl spotkań poświęconych klastrom, czyli obszarom tematycznym II filaru programu Horyzont Europa. Podobnie jak poprzednie programy ramowe, program Horyzont Europa będzie finansował miedzy innymi projekty konsorcjów międzynarodowych o bardzo szerokim zakresie tematycznym. W ramach II filaru programu  będziecie Państwo mogli aplikować o projekty na różnych poziomach gotowości technologicznej.  W ramach budżetów od 1 do ponad […]
Chciałabym zaprosić Państwa do współpracy przy nowym projekcie Publito www.publito.pl  To darmowa platforma łącząca zweryfikowanych specjalistów w różnorodnych dziedzinach i sprawdzonych dziennikarzy z mediów. Publito ułatwia współpracę, przynosząc korzyści każdej ze stron na zasadzie wymiany barterowej. Eksperci dostają rozgłos medialny w zamian za udzielenie opinii, wywiadu albo udział w ankiecie. Przy każdej współpracy, dziennikarz wspomina […]
W dniach 18 i 19 marca 2021 r. odbędzie się uroczysta inauguracja nowej edycji Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC). W trakcie wydarzenia online przedstawiony zostanie program działania Rady. Jej wizja, cele oraz możliwości finansowania działalności innowacyjnych MŚP. Budżet nowej edycji EIC na lata 2021-2027 zaplanowano na kwotę 10 mld euro. Misją EIC jest identyfikowanie, rozwijanie […]
Program Współpracy V4 – Japonia polega na kooperacji pomiędzy instytucjami finansującymi badania naukowe z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Japonii. Celem porozumienia jest wzmocnienie i promocja współpracy w zakresie badań i rozwoju oraz innowacyjności. Obszarem planowanej współpracy są „Materiały zaawansowane”, wśród których wyodrębniono: materiały możliwe do zastosowania w ekstremalnych warunkach. Stopy wielofazowe odporne na działanie wysokich […]
Skip to content